Leerplicht en verzuim

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar en is landelijk wettelijk geregeld. De intentie van de wet is de verantwoordelijkheid bij de ouders te leggen en niet bij de school. U heeft namelijk wettelijk de plicht ervoor te zorgen dat uw kind de school bezoekt. Daarnaast heeft het kind het recht onderwijs te ontvangen dat wordt aangeboden. Van deze leerplicht kunt u alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden ontheffing krijgen. De directie mag alleen voor die gewichtige omstandigheden verlof verlenen met een maximum van 10 dagen per schooljaar. Wij gaan in deze zorgvuldig met onze taak om en handelen volgens de intentie van de wet. Twijfelt u of uw verzoek strookt met de leerplichtwet, informeer dan bij de directie. Wij zijn verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden. Onze ervaring is dat de afdeling leerplicht van De Gemeente Rotterdam streng toeziet op de naleving van de wet. Meer informatie kunt u lezen in de beleidsregel van De Gemeente (te downloaden via de website of verkrijgbaar bij de directie). Op OBS Pluspunt proberen we op verschillende manieren ongeoorloofd verzuim van leerlingen te voorkomen. Al bij inschrijving vertellen we aan de ouders dat het van groot belang is, dat hun kind dagelijks naar school komt. Ook al is het kind officieel nog niet leerplichtig (bij 4-jarigen). Bij 5-jarigen en ouder worden de ouders gewezen op de wettelijke leerplicht en geldende afspraken m.b.t. extra verlof en afspraken rondom ziekteverzuim.

Hier onder vindt u de links naar:

Beleidsregel-gewichtige-omstandigheden.

Aanvraagformulier voor VERLOF buiten de schoolvakanties van meer dan 10 schooldagen

Aanvraagformulier voor VERLOF buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder

Verzuimprotocol

Protocol schorsen en verwijderen

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl