Veiligheid en schoolklimaat

Op onze school heerst een fijne sfeer. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Alleen dan komt een kind tot leren en optimale prestaties. Er is daarom veel aandacht voor gedrags- en omgangsregels. We hebben respect voor elkaar. We houden rekening met elkaar en We gaan zuinig op de spullen van onszelf en van een ander om staan bij ons hoog in het vaandel. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar met een goed gesprek komen we een heel eind. Soms is het nodig om ook ouders te betrekken en de handen ineen te slaan. We doen er alles aan om pesten te voorkomen en zetten daarbij preventief De Kanjertraining in.

De Kanjertraining streeft de volgende doelen na;

· Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

· Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

· Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere     conflicten.

· Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

· Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

· Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor de school een leidraad om pedagogisch beleid te maken. 

Indien er toch sprake is van pesten schakelen we de goed-gedrag-coördinator (Mevr. Inge Punt) in en volgen, indien nodig, de stappen uit ons pestprotocol (te downloaden via www.obs-pluspunt.nl).

Ook voor medewerkers en ouders gelden dezelfde omgangsregels. Deze staan beschreven in het gedragsprotocol (te downloaden via: www.obs-pluspunt.nl). In de praktijk betekent dat, dat wij elkaar respect tonen, positief benaderen en fatsoenlijk taalgebruik hanteren. Bij een conflict gaan wij samen op zoek naar een oplossing.

Bij ontoelaatbaar/grensoverschrijdend gedrag van leerlingen, medewerkers of ouders nemen wij passende maatregelen. Onder toelaatbaar/grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

- Geweld: lichamelijk en/of verbaal

- Racistische uitingen

- Intimidatie en/of bedreigingen

- Discriminatie

- Respectloos gedrag in algemene zin

Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?

De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau. Naast de tevredenheidspeiling vullen de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in vanuit de Kanjertraining. Uit deze vragenlijst halen de leerkrachten het gevoel van veiligheid van de kinderen op school. De leerkrachten, ook van groep 1/t/m 4, vullen eveneens per kind een vragenlijst in. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen ook zelf de Sociale Veiligheidslijst in van De Kanjertraining. De resultaten worden besproken met de leerlingen en hun ouders. Er kunnen acties uit voort vloeien, zoals begeleiding door de ‘Goed-gedrag-coördinator’ of SMW.

 

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de navolgende externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR:

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:

De heer Paul van Lange: e-mail: paul@paulvanlange.nl telefoon: 06 22913174 Mevrouw Jakkie Ames e-mail: jakkie_ames@hotmail.com telefoon: 06 13570625

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl