Middenbouw

Groepen 3 en 4
In de groepen 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Voor het lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Het schrijven, met de methode Pennenstreken, sluit aan bij de leesmethode.
Bij het rekenen werken we met Getal & Ruimte Junior, deze methode wordt gebruikt van groep 1 t/m 8.
In de groepen  3 t/m 8  heeft iedere leerling een Chromebook in bruikleen.
Taalontwikkeling
Bij de mondelinge taalontwikkeling ligt in de groepen 3 de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, verhaalbegrip en vergroting van de woordenschat. Ook wordt er veel aandacht besteed aan boeken en het lezen van boeken. Bij de schriftelijke taalontwikkeling staat het schrijven en spellen van eenvoudige woorden centraal. In de groepen 4 wordt dit verder uitgebreid. Er wordt dan gestart met het werken uit de methodes Taal in Beeld en Spelling in Beeld. Deze methode wordt gebruikt tot en met groep 8. Vanaf groep 4 wordt er gestart met het aanleren van de spellingregels.

Rekenen                                                                                                   

Sinds januari 2018 zijn wij overgestapt op de nieuwsterekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’.

De nieuwe methode is een rekenmethode voor de groepen 1 t/m 8. Getal & Ruimte Junior is het broertje van Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs en bereidt kinderen perfect voor op het voortgezet onderwijs.

Per week komt één rekenonderwerp aan bod met aandacht voor elk niveau. Kinderen leren hoe ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Door het herhalen van stappen krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen. Getal & Ruimte Junior voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen en sluit naadloos aan bij de CITO-LOVS-toetsen en bij het referentiekader rekenen 1f en 1S.                                                                                

Ieder kind leert rekenen in zijn eigen tempo; met kleine stapjes of met reuzensprongen. Getal & Ruimte Junior biedt veel mogelijkheden om te differentiëren d.m.v. verschil in moeilijkheidsgraad in de zelfstandige opdrachten. Voor de excellente rekenaars is er een apart boek Meesterwerk met drie grotere opdrachten per week, opgebouwd volgens de hogere niveaus van de taxonomie van Bloom (analyseren, evalueren en creëren)                                                                              

Getal & Ruimte Junior is klaar voor de 21e eeuw! De 21e eeuw, waarin computer en internet niet meer zijn weg te denken, vraagt van kinderen andere vaardigheden dan een eeuw geleden. Ook voor rekenen. 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, communiceren en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van de rekenwiskundeles.

Wereldoriëntatie
In de groepen 3 wordt gestart met het werken uit de Wijzer door …methode. De kinderen maken kennis met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Op een aantrekkelijke en eenvoudige wijze worden verschillende onderwerpen behandeld die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. In de hogere leerjaren worden deze onderwerpen in een steeds grotere context behandeld.
Net als bij de kleuters wordt er in de groepen 3 tot en met 8 aandacht besteed aan het vak verkeer. Met behulp van de methode Klaar over en verschillende praktijklessen op het schoolplein en in de buurt wordt er stilgestaan bij het veilig aan het verkeer deelnemen.
EarlyBird
Pluspunt wordt een EarlyBird school. Dat betekent dat van groep 1 t/m groep 8 Engels wordt gegeven. Nadruk ligt daarbij op het luisteren en spreken. In de hogere leerjaren komt het lezen en schrijven aan bod. Naast de lessen Engels worden er ook lessen, bv. aardrijkskunde, in het Engels gegeven. Het team volgt dit schooljaar de cursus ‘Classroom English’.


Kanjertraining
Pluspunt werkt door de hele school met de Kanjertraining. Bij de kleuters wordt daar mee begonnen. Aan de hand van verschillende verhalen leren de kinderen over het rode, zwarte, gele en witte petje. Door met elkaar te praten over de verhalen krijgen de kinderen meer inzicht in manieren van reageren, lossen ze conflicten respectvol op en helpen ze elkaar beter.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl