Medezeggenschapsraad

Pluspunt heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als school vinden wij de inbreng van de MR heel waardevol.

Instemming of advies?
Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.


Leden van de MR
In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. De voorzitter van de MR komt uit de oudergeleding. Zowel voor de ouder- als personeelsgeleding worden verkiezingen gehouden, behalve als het aantal aanmeldingen even groot is als het aantal vacatures.


Oudergeleding

• Lucy Fonseca

Danniella Agor - Van Luipen

Personeelsgeleding

• Leon Gijse

• Marie-Claire Latukolan

• Inge Punt

• Linda lever


De MR vergadert indien mogelijk in de lerarenkamer op school.


Hebt u belangstelling om een vergadering bij te wonen, stuur dan een e-mail naar mr@obs-pluspunt.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering.

 

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl