Ouderraad

Wat doet de ouderraad van obs Pluspunt?

Bij veel activiteiten op school zijn ouderraadsleden aanwezig. Wat doen ze nu eigenlijk precies? En voor wie?
De doelstelling van de ouderraad is het bevorderen van een prettig leefklimaat voor de leerlingen. Dit doen we door activiteiten buiten het normale lesprogramma om te organiseren. Deze activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage.
De ouderraad is een stichting. Ouders/verzorgers zijn automatisch lid van deze stichting bij het betalen van de ouderbijdrage, ouders hebben dus ook inspraak, graag zelfs. 
Stichting Ouderraad obs Pluspunt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. In de ouderraad zitten bij voorkeur negen actieve ouders. De ouderraad vergadert gemiddeld zes maal per schooljaar, waarbij directeur van obs Pluspunt en enkele leerkrachten aanwezig zijn.
Vanuit verschillende werkgroepen worden activiteiten georganiseerd. Ouderraadsleden en leerkrachten werken hierbij samen. De werkgroepen overleggen zo vaak als nodig is.

De activiteiten buiten het normale lesprogramma

De ouderraad helpt bij het organiseren en financieren van sociale activiteiten en middelen.
Voorbeelden van meefinanciering van middelen: podium, kerstbomen, bibliotheek op school.
Voorbeelden van activiteiten:
• Aandacht bij de Kinderboekenweek
• Organisatie van de eigen schoolbibliotheek
• Het vieren van het Sinterklaasfeest
• Het vieren van kerst
• Koffieschenken (bv bij musicals) 
• Organiseren van een Lentemarkt of andere activiteit
• De jaarlijkse schoolreis t/m groep 7
• Inkoop van medailles en lekkers voor de kleutervierdaagse
• Avondvierdaagse: de organisatie van inschrijvingen vanuit school en organiseren van start- en pauzepunt tijdens de vierdaagse
• Afscheid groep 8: aanschaf musical en cadeau en organisatie afscheidsreceptie
• Controle van hoofdluis
• Sponsoring van een goed doel

Klassenouders

In iedere klas wordt een ouder gevraagd de leerkracht te ondersteunen. De klassenouder is ook het eerste contact voor de ouderraad bij het zoeken naar hulp voor activiteiten.

De jaarlijkse ouderbijdrage

In oktober stuurt de ouderraad alle ouders/verzorgers het verzoek om betaling. Het bedrag van de jaarlijkse ouderbijdrage is € 55 per schooljaar voor alle leerlingen. De ouderbijdrage is vrijwillig, echter we gaan er bij de begroting wel van uit dat alle ouders mee betalen. Alle kinderen doen immers mee aan de georganiseerde activiteiten. Zonder de ouderbijdrage kunnen we geen extra activiteiten doen. Kunnen ouders de bijdrage niet betalen, dan willen we samen een oplossing vinden: men kan hiervoor contact zoeken met de directeur of de ouderraad (ouderraad@obs-pluspunt.nl). 
Wanneer de bijdrage niet betaald wordt, dan zal het kind uitgesloten worden van sommige activiteiten. De schoolreis is daar één van. In dat geval zorgt de school voor de opvang van uw kind.
Restitutie van de ouderbijdrage is niet mogelijk.
Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte betaling gevraagd.

Contact met de ouderraad

Heeft u vragen of opmerkingen, dan is een eerste contact te leggen via ouderraad@obs-pluspunt.nl.
Verder bent u van harte welkom de vergaderingen van de ouderraad bij te wonen. Hieronder ziet u de vergaderdata (wijzigingen voorbehouden). Onder Actueel vindt u de aankondiging per keer. In november is de jaarvergadering, waarin verantwoording over alle uitgaven wordt gedaan.

U kunt zich ook aanmelden als nieuw lid, als u wilt helpen met activiteiten. We zijn altijd op zoek naar ouders die de ouderraad willen versterken. Hebt u belangstelling, stuur dan een e-mail naar ouderraad@obs-pluspunt.nl. U kunt vrijblijvend een vergadering bijwonen.


We zorgen samen voor een fijne schooltijd!

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl